Traktorskyddsinspektör

Vi har precis hört nyheten:

”Jordbruksverket har i dag beslutat att inrätta traktorskyddsinspektör med placering vid länsstyrelsernas lantbruksenheter. Länsstyrelsen i Örebro län kommer att få ett nationellt samordningsuppdrag vari ingår att utifrån de särskilda förutsättningarna som införande av GDPR medför, upprätta ett register över kulturhistoriskt värdefulla motordrivna jordbruksmaskiner och -redskap. Det övergripande syftet är att förbättra tillsyn av dessa artefakter och i förlängningen att komma tillrätta med missförhållandet att äldre motordrivna redskap såsom traktorer lämnas vind för våg, utsatta för eskalerande klimatförändringar som i sin tur leder till kraftfulla väderleksskiften med stora nederbördsmängder som i slutändan medför irreparabla korrosionsskador. Traktorskyddsinspektören kommer att få omfattande befogenheter att beivra misshandel och vanskötsel av värnlösa motordrivna jordbruksredskap.”

Som civilsamhällets representanter kan våra medlemmar göra en värdefull insats genom att snarast rapportera misstänkt vanskötsel, detta så att erforderliga åtgärder skyndsamt kan vidtagas.

Begravning Janne Larsson

Vår vän Jan-Erik Larsson har hastigt gått bort, och begravningen sker i Västra Vingåkers kyrka fredag 9 mars. De medlemmar som vill närvara kan träffas utanför kyrkan kl 10.00. Alla får ta med egen handbukett.

Ansvarig: Börje Andersson

Årsmöte 2018

Årsmötet är avklarat och styrelsen fick ansvarsfrihet som vanligt. Vi återkommer med årsmötesprotokollet när det är klart.

Sigvard Holms Minnesstipendium tilldelades Håkan Geijer med motiveringen: För ovärderliga pionjärinsatser vid föreningens tillkomst och uppbyggnad!

Styrelseledamöter

Valberedningen behöver era förslag på ordförande till vår styrelse, är du intresserad eller vet någon som kan vara det? Hör i så fall av dig så snart som möjligt till valberedningen Kjell Larsson tel. 0702-127103 eller Claes Lundén tel. 0705-503031.