Stadgar

Stadgar för Hjelmarebygdens Veterantraktorförening PDF-logo_medium

Antagna vid konstituerande årsmöte 26 jan 2009
Ändrade vid årsmöte 3 mars 2014
Ändrade vid årsmöte 5 mars 2017

 • 1.  Namn: Hjelmarebygdens Veterantraktorförening.
 • 2.  Föreningens ändamål: Föreningen har till ändamål att bevara, väcka intresse och visa upp veterantraktorer och dess redskap.
  Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att medverka vid utställningar, veterantraktorplöjningar, lokala evenemang samt ha en lättillgänglig och attraktiv hemsida.
 • 3.  Föreningens säte: Föreningen har sitt säte i Örebro kommun.
 • 4.  Medlemskap: Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, betala medlemsavgift samt följa föreningens stadgar.
 • 5.  Medlemsavgift: Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 • 6.  Styrelsen: Styrelsen består av Ordförande (som väljs av årsmötet att sitta i 1 år), Kassör, Sekreterare samt minst 2 ledamöter. Vid förfall inträder suppleant (antal 2 st). Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelsemedlem väljs för en mandatperiod om två år med överlappande mandatperioder.
 • 7.  Styrelsens uppgifter: Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen är beslutsför då 5 personer är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
  § 8.  Räkenskaper: Räkenskapsår = kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 31/1.
 • 9.  Revisorer: Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av 2 på årsmötet utsedda revisorer. Revisor väljs för en mandatperiod om två år med överlappande mandatperioder.
 • 10.  Årsmöte: Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skickas med minst 14 dagars framförhållning.
 • 11.  Rösträtt: Varje betalande medlem har en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Lägsta rösträttsålder = 15 år.
 • 12.  Beslut: Beslut fattas med acklamation eller votering (om så begärs). Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
 • 13.  Regler för ändring av stadgar: För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två medlemsmöten och därefter beslut på årsmöte.
 • 14.  Utträde: Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
 • 15.  Uteslutning: Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala medlemsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intresse.
 • 16.  Upplösning av förening: För upplösning av förening krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Om föreningen upplöses ska tillgångarna överlämnas till verksamhet med liknande syfte. Om personliga medel är insatta i föreningen ska dessa lösas först.